Property Value
rdf:type skos:Concept
skos:inScheme http://aims.fao.org/aos/agrovoc
skos:broader http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_2f007684
skos:exactMatch http://zbw.eu/stw/descriptor/14926-4
http://lod.nal.usda.gov/nalt/41763
skos:closeMatch http://purl.org/bncf/tid/51751

Property Value
dcterms:created 2012-02-03T16:46:26Z
dcterms:modified 2021-08-11T16:46:53
http://aims.fao.org/aos/agrontology#includes http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_36642
http://aims.fao.org/aos/agrontology#isIncludedIn http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_2262
void:inDataset http://aims.fao.org/aos/agrovoc/void.ttl#Agrovoc
skos:changeNote Before 2020 included "functional foods" now c_2f007684
skos:scopeNote Potraviny s údajnými ozdravnými vlastnostmi; èasto v nezmìnìném, pøirozeném stavu; vèetnì vegetariánských potravin, celých otrub, potravin pìstovaných a zpracovaných bez chemických pøípravkù, ""magických potravin"", ap.
Cibi con proprietà salutari; spesso allo stato naturale, non modificati, includenti cibi vegetariani, cereali integrali, cibi prodotti e trasformati senza additivi chimici, cibi "magici", ecc.
Tıbbi açıdan ya da sağlık yönünden fayda sağlayan gıda
Alimentos com alegadas propriedades benéficas para a saúde; geralmente em estado não modificado, natural; compreendem alimentos vegetarianos, cereais integrais, alimentos produzidos e processados sem aditivos químicos, "magic foods", etc.