Yuriy Chaplinskyy

V.M.Glushkov Institute of cybernetics
(senior researcher)
  • Ukraine